Thai | English
 
  Suchet Sinsireethorn Thaweeporn Theeratattanon
  Boontham Phaisalrojanarat Banyong Chao-opas
  Wandee Khaedon Noppadon Jitakarnnateekit
  Uraiwan Thongthai Wassana Wongwas

บริษัทฯ ยึดมั่นในหลักที่ว่า “ธุรกิจของเราคือการทำงานกับคน ไม่ใช่เพียงธุรกิจสิ่งทอ”  ซึ่งหลักการดังกล่าว
ไม่ได้เป็นเพียงแค่คำขวัญที่ติดอยู่บนผนังเท่านั้น  แต่เรายังนำมาปฏิบัติจริง  ในการทำงานแต่ละวันอีกด้วย  ความ
เห็นของบุคลากรส่วนหนึ่ง   ของบริษัทฯ   พร้อมตำแหน่งหน้าที่ปรากฏอยู่ข้างล่างนี้  ท่านสามารถอ่าน
รายละเอียดของแต่ละคนเพิ่มเติมได้โดยคลิกที่รูปบริษัทของเราตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานเป็นอย่างมาก โดยถือว่า
พนักงาน เป็นทรัพย์สินที่มีค่าที่สุด    บริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรม   เพื่อ
พัฒนาทั้งทักษะ   ความรู้   และ ความสามารถของ พนักงานทุกคน  อย่าง
สม่ำเสมอ  เช่น การอบรมเกี่ยวกับ การควบคุมกระบวนการ โดยใช้เทคนิค
ทางสถิติ และหลักการบริหารคุณภาพด้วย ซิกส์ซิกมา นี้ ช่วยให้การทำงาน
ของผมน่าสนใจและน่าตื่นเต้น  ผมเห็นว่าบริษัทเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
อย่างแท้จริง

ผมจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด  เพื่อช่วยให้บริษัทของเราก้าวสู่ความเป็นเลิศใน
ทุกๆ ด้าน

นพดล จิตรการนทีกิจ
ฝ่ายประกันคุณภาพ

 

หน้าแรก | ติดต่อเรา  
Copyright © 2013 Thai Alliance Textile Co., Ltd. All Rights Reserved.