Thai | English

ข้อมูลทั่วไป

บริษัท  ทรงชัยปั่นทอ  จำกัด   ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี  พ.ศ.  2523  โดยเริ่มดำเนินกิจการ ด้วยเครื่องปั่นด้ายจำนวน 20,000 แกน นับแต่นั้นเป็นต้นมา บริษัทฯ ได้เติบโตขึ้นจนปัจจุบันเป็นผู้ประกอบกิจการปั่นด้ายที่มีนวัตกรรมสูงสุดใน การผลิตเส้นด้ายพิเศษชนิดต่างๆ ดังจะเห็นได้จากผลิตภัณฑ์เส้นด้ายที่มีอยู่หลากหลายชนิดที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวัน ออกเฉียงใต้  ด้วยเครื่องปั่นด้ายจำนวน 100,000 แกนและเครืองแบบปลายเปิด จำนวน 600 โรเตอร์ ในปัจจุบัน บริษัทฯ ยังคงพัฒนา  และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  ทั้งในด้านผลิตภัณฑ์เส้นด้ายใหม่ๆ เทคโนโลยี คุณภาพ และที่สำคัญที่สุดคือ ทักษะการทำงานและสวัสดิการของพนักงานทุกคน

ริษัทฯ  ให้ความสำคัญอย่างยิ่งแก่ลูกค้า และการตลาด  แม้บริษัทฯ จะผลิตเส้นด้ายซึ่งนับเป็นต้นน้ำของอุตสาหกรรม สิ่งทอ  แต่บ่อยครั้งบริษัทฯ  ก็ยังทำงานร่วมกับ  ผู้ผลิตเสื้อผ้าแบรนด์ดังต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด  เพื่อให้ได้ เสื้อผ้าสำเร็จรูป ในแบบที่ผู้ผลิตต้องการ  โดยบริษัทฯ  จะประสานงานโดยตรงกับผู้ผลิตดังกล่าว  และขณะเดียวกันก็ประสานงานร่วมกับ ลูกค้าโดยตรงของบริษัทฯ ที่เป็นผู้ผลิตผ้าอีกด้วย กล่าวได้ว่าความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าคือเป้าหมายและเอกลักษณ์ เฉพาะที่เรายึดถือมาโดยตลอด
หน้าแรก | ติดต่อเรา  
Copyright © 2013 Thai Alliance Textile Co., Ltd. All Rights Reserved.